Hoe werkt de Huisartsenpost?

De Huisartsenpost Gorinchem en omstreken is gevestigd op het terrein van het Beatrixziekenhuis in Gorinchem, Banneweg 57, dezelfde ingang als van de Spoed Eisende Hulp. De Dienstapotheek is naast ons gebouw gevestigd.

U kunt zich melden bij de slagboom en vervolgens uw auto parkeren in de vakken op de parkeerplaats van de Spoedeisende Hulp / Huisartsenpost. 

       

                    

  

Vervolgens meldt u zich bij de balie van de Huisartsenpost.

Welke gegevens heeft de post nodig?

Als u belt worden alle noodzakelijke gegevens door een doktersassistent genoteerd:

 • Naam, adres, postcode, telefoonnummer, geboortedatum.
 • Uw BSN nummer.
 • Telefoonnummer contactpersoon.
 • Verzekeringsgegevens (naam verzekering + polisnummer).
 • De naam van uw eigen huisarts.
 • Eventueel medicijngebruik.
 • Chronische aandoeningen.
 • De hoogte van de eventuele koorts.

Vervolgens worden er vragen gesteld volgens de landelijke normen van de NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap).
Dit zijn soms uitgebreide vragen die noodzakelijk zijn om een juiste inschatting te kunnen maken door de doktesassistent.

U kunt alleen terecht na telefonisch overleg!

 • Voor binnenlopers kan de wachttijd oplopen.
 • De volgorde van binnenkomst, is niet de volgorde van behandeling.

Om misverstanden te voorkomen worden alle gesprekken met de Huisartsenpost opgenomen.

Vanaf 2007 kunnen uw huisarts en de HAP per computer medische gegevens uitwisselen. Dat betekent dat de huisartsen op de huisartsenpost direct de beschikking kunnen krijgen over een aantal medische gegevens uit uw dossier bij uw eigen huisarts. Dit geldt nog niet voor alle aangesloten huisartsen.
Bent u het er niet mee eens dat de huisartsenpost inzage heeft in uw medische gegevens, dan kunt u hiervoor een bezwaarformulier opvragen en inleveren bij uw eigen huisarts.

Uw medische gegevens, uw huisarts en de huisartsenpost

Van uw bezoek op de huisartsenpost wordt uw huisarts op de hoogte gebracht d.m.v. elektronische gegevens uitwisseling. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, geeft dit dan door aan de doktersassistent.

 

Door wie wordt u geholpen?

U krijgt een doktersassistente aan de telefoon.
Zij kan:

 • u advies geven of een afspraak maken op de Huisartsenpost;
 • een huisarts naar u toe sturen wanneer u medisch gezien niet in staat bent naar de Huisartsenpost te komen.

Indien nodig overlegt de doktersassistente met de huisarts.

Houd bij het telefoongesprek uw verzekeringspapieren bij de hand en neem ze mee naar de Huisartsenpost. Neem bij een consult aan de Huisartsenpost ook een geldig legitimatiebewijs mee.
Voor elk contact met de Huisartsenpost, ook telefonisch, wordt een bedrag bij u of uw verzekering in rekening gebracht. Ga er niet vanuit dat u behandeld wordt door uw eigen huisarts. Een grote groep huisartsen is verantwoordelijk voor de zorgverlening. Uw eigen huisarts wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd over uw bezoek aan de Huisartsenpost.


 

Wanneer moet u de Huisartsenpost niet bellen?

 • Met hinderlijke niet-spoedeisende klachten, zoals een verstopt oor.
 • Met algemene vragen, zoals vragen naar uitslagen van onderzoeken of tijden van spreekuren.
 • Als u op werkdagen geen tijd heeft om naar uw eigen huisarts te gaan.
 • Voor langer bestaande gezondheidsklachten, tenzij de situatie verandert en u meent dat er onmiddellijk een huisarts naar moet kijken.
 • Voor routinecontroles, zoals bloeddruk- en suikermetingen.
 • Bij ernstige ongelukken en levensbedreigende situaties, waarbij onmiddellijk ingrijpen en ambulancevervoer nodig is: bel dan 112.

Vervoer

In principe regelt u zelf het vervoer van en naar de Huisartsenpost.


Klachten

Niet tevreden? Praat erover!

Het kan zijn dat u niet tevreden bent met de informatie, bejegening, hulp of begeleiding die u van de Huisartsenpost Gorinchem en omstreken krijgt. We vinden het belangrijk dat u ons wijst op eventuele fouten of tekortkomingen. Wilt u meer informatie, vraag dan de folder 'Niet tevreden? Praat erover! Informatie voor patiënten: wat te doen bij een klacht' aan bij de Huisartsenpost. 
Ga naar Contact of secr@huisartsenzorg.nu  24 uur per dag bereikbaar, 7 dagen per week.
Als u een klacht indient, hebben wij uw toestemming nodig om uw medische gegevens te kunnen raadplegen.
Klik hier voor het toestemmingsformulier:  /userfiles/toestemmingsformulier.pdf


Medisch beroepsgeheim


Volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst heeft elke arts en doktersassistent(e) die patiënten behandelt een beroepsgeheim. Informatie die artsen tijdens hun beroepsuitoefening ter kennis komt, moeten zij vertrouwelijk behandelen. Dat betekent dat zij die informatie alleen mogen uitwisselen met andere artsen en medische hulpverleners bij wie u op dat moment in behandeling bent. In alle andere gevallen moet de arts uw toestemming vragen om informatie uit uw medisch dossier door te geven. Wilt u meer informatie, vraag dan de folder 'Privacybescherming' aan bij de Huisartsenpost.